Follow by Email

Sunday, 11 December 2011

Kemahiran Membaca

PENGENALAN

  Kemahiran membaca merupakan komponan penting yang perlu dikuasai oleh murid-murid khususnya setelah menguasai kemahiran mendengar dan bertutur.Kemahiran membaca amat oenting kerana tanpanya murid-murid tidak akan dapat meneroka buku ilmiah ataupun buku bacaan lain.Sehubungan itu,kemahiran membaca sudah ditekankan dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu khususnya pada peringkat sekolah rendah lagi.Kepentingan  kemahiran membaca pula dinyatakan dalam objektif Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu pada peringkat rendah dan menengah(Zarina Mohd Yatim,1994:3).   


Teknik-teknik membaca :

 Teknik SQ3R digunakan oleh guru untuk membimbing murid-murid untuk meningkatkan kemahiran belajar.Melalui teknik ini,murid-murid dapat membacasecara kendiri untuk memperkukuhkemahiran berfikir.SQ3R secara umumnya merujuk kepada S-Survey(meninjau),Q-Question(menyoal),R-Read(membaca),R-Recite(menyebut / mengulang) dan R-Review(menyemak).Teknik ini digunakan untuk murid-muid yang mahir membaca.Tujuan penggunaan teknik ini adalah untuk menguji pemahaman murid-murid berdasarkan bahanatau teks yang dibaca untuk menyelesaikan tugasan (Ali Mahmood et.al,2007:73-76).
 
  Teknik KLWH bertujuan menggalakkan murid-murid mencari maklumat tambahan daripada pelbagai sumber.Teknik ini juga sesuai dilaksanakan untuk bacaan ekstensif dan kritis. Secara umumnya KWLH merujuk kepada K-Know(tahu),W-Want(hendak/ingin tahu),L-Learn(pelajari) dan H-How(bagaimana).Melalui teknik KWLH,murid-murid boleh mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan apa yang dibaca.Pengetahuan sedia ada amat penting untuk meningkatkan keupayaan pemahaman,pengetahuan dan maklumat teks yang dibaca.Murid-murid dapat menentukan maklumat yang diperoleh daripada pembacaan mereka sebelum memilih bahan bacaan yang lain.

  


No comments:

Post a Comment